Tasuta kättetoimetamine ja lihtne tagastamine

Kasutustingimused

veebilehele https://ee.ecco.com

PALUN LUGEGE NEED KASUTUSTINGIMUSED ENNE ECCO VEEBILEHE VÕI MOBIILIRAKENDUSE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI

Vastavalt käesolevatele kasutustingimustele annab ECCO Baltic SIA, Eesti (edaspidi „ECCO“, „meie“, „meid“ ja „me“) teile juurdepääsu veebisaidile [sisestada URL] (edaspidi „veebisait“)ja meie mobiilirakendustarkvarale (edaspidi „rakendus“). Meie käibemaksukohustuslase number on EE101284673.

ECCO jätab endale õiguse võtta mis tahes meetmeid, mida peab vajalikuks (sealhulgas, kuid mitte ainult, lõpetada juurdepääs veebisaidilevõi rakendusele, sulgeda teie konto ja/või tühistada toodete tellimus), kui ta kahtlustab, et tegelete pettuse või ebaseadusliku tegevusega või käitute viisil, mis rikub kasutustingimusi.

1 Kasutustingimuste aktsepteerimine

1.1 Veebisaidile või rakendusele sisenemisega ja selle kasutamisega nõustute käesolevate kasutustingimustega ilma piirangute ja kitsendusteta. Kui te käesolevate kasutustingimustega ei nõustu, siis palun ärge sisenege veebisaidile ega rakendusse ning ärge kasutage neid.

1.2 Kasutustingimused on kättesaadavad veebilehe iga lehekülje allosas oleva lingi kaudu või rakenduse menüüst. Võite igal ajal kasutustingimused tasuta üle vaadata või välja printida. Jätame endale õiguse neid kasutustingimusi igal ajal ja aeg-ajalt muuta. Palun lugege kasutustingimusi enne veebilehe või rakenduse kasutamist, et olla kursis sel ajal kehtivate tingimustega. Veebisaidi või rakenduse jätkuv kasutamine kinnitab teie tingimusteta nõusolekut kõikide kehtivate kasutustingimustega. Kui te kasutustingimuste muudatustega ei nõustu, peate lõpetama veebisaidi ja rakenduse kasutamise.

1.3 ECCO võib aeg-ajalt neid kasutustingimusi täiendada lisatingimustega, mis puudutavad konkreetset sisu või sündmusi („lisatingimused“). Sellised lisatingimused laaditakse veebilehele või rakendusse üles, et saaksite nendega tutvuda seoses konkreetse sisu või sündmustega, ning teil palutakse nendega nõustuda enne asjaomase sisu või sündmuse kasutamist.

2 Veebisaidi või rakenduse kasutamine

2.1 Võite veebisaiti ja rakendust sirvida ja kasutada ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel ja kooskõlas käesolevate kasutustingimustega. Te ei tohi levitada, muuta, edastada, avaldada, taaskasutada, uuesti postitada ega kasutada veebisaiti või rakendust või veebisaidil või rakenduses kättesaadavaks tehtud sisu: i) avalikel või ärilistel eesmärkidel ilma ECCO kirjaliku loata; ii) viisil, mis ei ole kooskõlas käesolevate kasutustingimustega; iii) rikkudes mis tahes kohaldatavat seadust, reeglit, määrust või korraldust; või iv) viisil, mis võib kahjustada, keelata, ülekoormata või kahjustada veebisaiti või rakendust või häirida mis tahes muu osapoole seaduslikku juurdepääsu veebisaidile või rakendusele ja selle kasutamist.

2.2 Te ei tohi kasutada veebisaiti ega rakendust rämpsposti, spämmi (kaubandusliku või mittekaubandusliku), ahelsõnumite või mis tahes liiki massiteadete saatmiseks.

2.3 Te ei tohi edastada, levitada, tutvustada ega muul viisil veebisaidi või rakenduse kaudu kättesaadavaks teha arvutiviirusi, võtmelogereid, nuhkvara, ussviirusi, Trooja hobuseid, ajapomme või muid pahatahtlikke või kahjulikke programme (ühiselt „viirused“). Meil ei ole kohustust tuvastada selliste viiruste olemasolu. Te ei tohi kasutada veebisaiti ega rakendust seoses isikuandmete, paroolide, kontoteabe või teiste veebisaidi või rakenduse kasutajate kohta käiva teabe taotlemise, kogumise, hankimise või säilitamisega. Te ei tohi kasutada veebisaidi või rakendusega seoses andmekaevandamist, roboteid või sarnaseid andmete kogumise ja ekstraheerimise vahendeid. Kui laadite veebilehelt või rakendusest alla tarkvara või muud sisu, siis teete seda omal vastutusel.

2.4 Kui te valite või teile antakse meie turvamenetluste raames kasutaja tunnuskood, salasõna või muu teave, peate käsitlema seda teavet konfidentsiaalsena. Te ei tohi seda avaldada ühelegi kolmandale isikule. Meil on õigus igal ajal keelata mis tahes kasutaja tunnuskood või salasõna, olenemata sellest, kas olete selle ise valinud või oleme selle ise määranud, kui olete meie mõistliku arvamuse kohaselt rikkunud mis tahes käesolevate kasutustingimuste sätteid. Kui te teate või kahtlustate, et keegi teine isik peale teie teab teie kasutajatunnust või salasõna, peate meid sellest viivitamata teavitama, kasutades punktis 16 sätestatud kontaktandmeid.

3 Autoriõigus ja kaubamärgid

3.1 Veebileht, rakendus ja kogu tekst, heli, video, pildid, muusika, pildid, graafika, teave, andmed, sisu ja muu materjal, mida veebisaidi või rakenduse kaudu kuvatakse või mida saab sealt alla laadida („sisu“), on ECCO Baltic SIA, Eesti ja/või ECCO Sko A/S omandis või kasutatav nende loal ning on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi- ja muude seadustega ning neid ei tohi kasutada muul viisil kui käesolevates kasutustingimustes lubatud või sellise materjali omaniku eelneva kirjaliku loaga. Te ei tohi sisu mingil viisil muuta ega seda paljundada ega avalikult näidata, esitada, levitada ega muul viisil kasutada. Mis tahes sisu loata kasutamine võib rikkuda autoriõiguse seadusi, kaubamärgiseadusi, eraelu puutumatuse ja avalikustamise seadusi või muid seadusi, reegleid ja määrusi. Te ei tohi eemaldada veebisaidilt, rakendusest või mis tahes sisust autoriõiguse, kaubamärgi või muid omandiõiguse teateid. Kõik õigused sisule on reserveeritud vastava sisu omanikele.

3.2 Teatud kaubamärgid, kaubanimed, teenusemärgid ja logod, ikoonid ja domeeninimed, mida kasutatakse või kuvatakse veebisaidil või rakenduses, on registreeritud ja registreerimata kaubamärgid, kaubanimed ja teenusemärgid, mis kuuluvad ECCO Sko A/S-le ja/või meie sidusettevõtetele. Muud veebisaidil või rakenduses kasutatud või kuvatud kaubamärgid, kaubanimed ja teenusemärgid on registreeritud ja registreerimata kaubamärgid, kaubanimed ja teenusemärgid, mis kuuluvad nende vastavatele omanikele ja mida ECCO kasutab nende loal. Ükski veebisaidil või rakenduses sisalduv teave ei anna õigust ega ole tõlgendatav nii, et see annab kaudselt, estoppel-põhimõttel või muul viisil litsentsi või õiguse kasutada veebisaidil või rakenduses esitatud kaubamärke, kaubanimesid, teenindusmärke või logosid ilma ECCO kirjaliku loata või vastava kolmanda osapoole omaniku kirjaliku loata.

4 Kasutajasuhtlus

4.1 Te olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes suhtluse, sõnumi või muu sisu eest, mida te veebisaidil või rakenduses või elektronposti teel ECCO-le avaldate, üles laadite, esitate, edastate või jagate, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes andmed, küsimused, kommentaarid, ideed, kontseptsioonid, oskusteave, tehnikad, ettepanekud või muu sarnane (ühiselt „kasutajasuhtlus“).

4.2 Mis tahes kasutajasuhtlust edastades või postitades kinnitate ja garanteerite, et see on teie enda originaaltöö ning ei riku ega riiva autoriõigusi, kaubamärke, ärisaladusi, privaatsusõigusi, avalikustamisõigusi ega muid kohaldatavaid seadusi. ECCO ei kontrolli, kinnita, toeta ega sponsoreeri teie või teiste veebisaidi või rakenduse kasutajate poolt esitatud kasutajasuhtlust. Meil on õigus lõpetada ja/või keelata teie juurdepääs veebisaidile või rakendusele, kui leiame, et rikute nimetatud kasutustingimusi või kohaldatavat seadust, reeglit, määrust või korraldust või kui teie käitumine kahjustab meid, meie huve või mõne teise kasutaja, kolmanda osapoole teenusepakkuja, kaupmehe, sponsori, litsentsiandja, teenusepakkuja või mis tahes muu kolmanda osapoole huve.

4.3 Vastavalt meie privaatsuspõhimõtetes sätestatud tingimustele, mis on leitavad siit („Privaatsuspõhimõtted“), käsitletakse kogu kasutasuhtlust mittekonfidentsiaalse ja mitteomandiõigusliku teabena. Sellest tulenevalt ärge postitage, laadige üles, esitage ega jagage kasutajasuhtlust, mida soovite hoida konfidentsiaalsena või mille eest ootate hüvitist, tunnustust või endale omistamist. Käesolevaga annate ECCO-le ja meie sidusettevõtetele ja/või volitatud isikutele tähtajatu, täielikult tasutud, kasutustasuta, ülekantava, tühistamatu, ülemaailmse litsentsi kasutada, edastada, kopeerida, paljundada, levitada, esitada ja näidata avalikult kasutajasuhtlust ning valmistada sellel põhinevaid tuletatud teoseid kõigis praegu tuntud või edaspidi teada olevates meediumides mis tahes kaubanduslikel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel, ilma et selleks oleks vaja mis tahes tunnustust, hüvitist või omistamist. Te kinnitate ja garanteerite, et teil on õigus edastada või postitada kasutajasuhtlust veebisaidile või rakendusse ning teil on kõik asjakohased litsentsid ja nõusolekud kõigilt asjaomastelt kolmandatelt isikutelt. Lisaks on ECCO-l ja tema sidusettevõtetel õigus kasutada mis tahes ideed, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikat, mis sisalduvad mis tahes kasutajasuhtluses, mis tahes eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, toodete arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks.

4.4 Teil on keelatud postitada, üles laadida, esitada, jagada või edastada mis tahes ebaseaduslikku, ähvardavat, rikkuvat, laimavat, solvavat, rüvetavat, tundlikku, pornograafilist või roppu materjali või mis tahes materjali, mis võib kujutada endast või julgustada käitumist, mida peetakse kriminaalkuriteoks, mis võib kaasa tuua tsiviilvastutuse või mis võib muul viisil olla seadusevastane. ECCO teeb täielikku koostööd mis tahes õiguskaitse- või reguleerivate asutuste või kohtumäärusega, mis nõuavad või suunavad teda avalikustama mis tahes sellist teavet või materjale postitavate isikute identiteeti.

4.5 Meil on õigus jälgida või läbi vaadata mis tahes kasutajasuhtlust. Meil ei ole mingit kohustust kasutada, tagastada või vastata mis tahes kasutajasuhtlusele. Tegutseme üksnes kasutajasuhtluse levitamise vahendina. Nõustute teatama ECCO-le kõikidest soovimatutest kasutajasuhtlustest. Kui saame teada või meid teavitatakse mis tahes murest seoses kasutajasuhtlusega, uurime seda muret. Meil on õigus eemaldada mis tahes või kogu kasutajasuhtlus oma äranägemise järgi.

5 Isikuandmed/privaatsuspoliitika

5.1 Väärtustame teie privaatsust ja oleme pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. Üksikasjalikumat teavet selle kohta, milliseid andmeid me kogume veebisaidil või rakenduse kaudu ning kuidas me neid andmeid töötleme, salvestame ja jagame, leiate privaatsuspõhimõtetest.

6 Lõpetamine / peatamine

6.1 Võime igal ajal peatada või lõpetada teie veebisaidi või rakenduse kasutamise, kui meil on selleks mõjuv põhjus. Jätame endale õiguse muuta, peatada või lõpetada veebisaidi või rakenduse kõik või mis tahes aspektid igal ajal, et kajastada muutusi meie toodetes, kasutajate vajadustes ja ärilistes prioriteetides. Püüame teid mõistliku aja jooksul teavitada kõigist olulistest muudatustest. Lisaks võime (enne kui ECCO tellimuse vastu võtab) tühistada mis tahes veebilehe või rakenduse kaudu tehtud tellimuse, kui meil on selleks mõjuv põhjus.

7 Viitamine

7.1 Veebisait või rakendus võib sisaldada viiteid teistele veebisaitidele, mis ei ole ECCO või tema sidusettevõtete omanduses, hallatavad või kontrollitavad („kolmanda osapoole veebisait“). Kõik sellised lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele on esitatud ainult teavitamise eesmärgil. Kui kasutate neid linke, lahkute veebisaidilt või rakendusest. Me ei vastuta teiepoolse mis tahes kolmanda osapoole veebisaidi kasutamise eest. Me ei toeta, garanteeri ega anna mingeid kinnitusi ega tagatisi seoses mis tahes kolmanda osapoole veebisaitidega või mis tahes sisuga või teabega, mis on kättesaadav sellistelt kolmanda osapoole saitidelt, ega tulemustega, mida võite saada mis tahes kolmanda osapoole saitide kasutamisel. Kui kasutate mis tahes kolmanda osapoole veebisaiti, mis on veebisaidil või rakenduses lingitud, siis teete seda täielikult omal vastutusel.

7.2 Kui te kavatsete luua lingi mõnelt teiselt veebisaidilt mõnele selle veebisaidi või rakenduse leheküljele, peate meid sellest teavitama e-posti aadressil klienditeenindus@ecco.com.

7.3 Jätame endale õiguse mis tahes sellise lingi loomise igal ajal keelata. Kõik lubatud lingid veebisaidile peavad vastama kõigile kohaldatavatele seadustele, eeskirjadele, määrustele ja meie sise-eeskirjadele. Veebisaidi või rakenduse või mis tahes sisu kasutamine või kuvamine sarnastes raamides või sarnaste vahenditega mõnel teisel veebisaidil ilma meie eelneva kirjaliku loata on keelatud.

8 Lahtiühtlus

8.1 VÄLJA ARVATUD NENDES TINGIMUSTES SÕNASELGELT SÄTESTATUD JUHTUDEL, PAKUTAKSE VEEBISAITI, RAKENDUST JA MIS TAHES SISU VEEBISAIDIL VÕI RAKENDUSES „NII NAGU SEE ON“ JA „NAGU SEE ON KÄTTESAADAV“. VÄLJA ARVATUD NENDES TINGIMUSTES SELGESÕNALISELT SÄTESTATUD JUHTUDEL JA KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, LOOBUB ECCO SELGESÕNALISELT IGASUGUSEST OTSESEST VÕI KAUDSEST GARANTIIST SEOSES VEEBISAIDI, RAKENDUSE JA MIS TAHES SISUGA.

8.2 KUI TE EI TEAVITA MEID OMA NÕUETEST, EI ANNA ECCO MINGIT GARANTIID, ET VEEBISAIT, RAKENDUS VÕI SISU VASTAB TEIE NÕUETELE; KUIGI TEEME MÕISTLIKKE JÕUPINGUTUSI PLATVORMI UUENDAMISEKS, EI ANNA ECCO MINGIT GARANTIID, ET VEEBISAIT, RAKENDUS VÕI SISU VÕI NENDE KASUTAMINE ON KATKEMATU, ÕIGEAEGNE, TURVALINE, AJAKOHANE, TÄPNE, TÄIELIK VÕI VIGADETA.

8.3 ECCO EI GARANTEERI EGA TAGA, ET VEEBISAIT, RAKENDUS VÕI MIS TAHES SISU EI SISALDA VIIRUSEID, USSVIIRUSEID EGA MUID KOODE, MILLEL ON SAASTAVAID VÕI HÄVITAVAID OMADUSI. MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET MIS TAHES SISU, MIS ON ALLA LAADITUD VÕI MUUL VIISIL VEEBISAIDI VÕI RAKENDUSE KASUTAMISE KAUDU SAADUD, ON TEIE ENDA ÄRANÄGEMISEL JA VASTUTUSEL.

8.4 KÄESOLEVAS PUNKTIS 8 SÄTESTATUD GARANTIID EI KOHALDATA SEADUSEGA KEELATUD ULATUSES. PALUN VAADAKE OMA KOHALIKKE SEADUSI SELLISTE KEELDUDE KOHTA.

9 Vastutuse piiramine

9.1 ME EI VÄLISTA EGA PIIRA MINGIL VIISIL OMA VASTUTUST TEIE EES, KUI SEE OLEKS EBASEADUSLIK. SEE HÕLMAB VASTUTUST MEIE VÕI MEIE TÖÖTAJATE, ESINDAJATE VÕI ALLTÖÖVÕTJATE HOOLETUSEST PÕHJUSTATUD SURMA VÕI KEHAVIGASTUSE NING PETTUSE EEST.

9.2 ECCO EI VASTUTA MINGIL JUHUL OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EEST (JA KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST, KAOTATUD ANDMETEST), MIS TULENEVAD TEIE SÜÜST SEOSES TEIE JUURDEPÄÄSU, JUURDEPÄÄSU VÕIMATUSE VÕI VEEBISAIDI, RAKENDUSE VÕI SISU KASUTAMISEGA VÕI MIS TULENEVAD VEEBISAIDI, RAKENDUSE KAUDU OSTETUD VÕI SAADUD TOODETEST VÕI SAADUD SÕNUMITEST VÕI TEHTUD TEHINGUTEST VÕI MIS TULENEVAD TEIE EDASTATUD MATERJALIDELE VÕI ANDMETELE VOLITAMATA JUURDEPÄÄSUST VÕI NENDE MUUTMISEST.

9.3 VÄLJA ARVATUD SELGESÕNALISELT VEEBISAIDIL JA KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, EI ANNA ECCO MINGEID MUID GARANTIISID SEOSES VEEBISAIDI VÕI RAKENDUSE KASUTAMISE VÕI SELLE KAUDU TEHTUD TEHINGUTEGA.

9.4 KÄESOLEVAS PUNKTIS 9 SÄTESTATUD VASTUTUSE PIIRANGUD EI KEHTI SEADUSEGA KEELATUD ULATUSES EGA MÕJUTA TEIE ÕIGUSI, MIS TULENEVAD TARBIJAKAITSESEADUSTEST. PALUN VAADAKE OMA KOHALIKKE SEADUSI SELLISTE KEELDUDE KOHTA.

10 Hüvitamine

10.1 Kui see ei ole kohaldatava seadusega keelatud, nõustute hüvitama ECCO-le, tema emaettevõtjatele, tütarettevõtjatele, sidusettevõtjatele, ametnikele, direktoritele ja töötajatele kõik kaod, kulud, kahjud ja kulutused, sealhulgas mõistlikud õigusabikulud, mis tulenevad või on seotud käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teie poolt või teie või mõne muu teie kontot kasutava kasutaja poolt mis tahes isiku või üksuse intellektuaalomandi või muude õiguste rikkumisega.

11 Kohaldatav õigus ja koht

11.1 Pakume veebisaidi ja rakenduse teenuseid oma kontoritest Eestis. Me ei kinnita, et meie veebisaidi või rakenduse sisu on sobiv, seaduslik või kättesaadav kasutamiseks teistes asukohtades. Käesolevate kasutustingimuste suhtes kohaldatakse Eesti seadusi ja neid tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele, arvestamata selle kollisiooninormide sätteid. Käesolevate kasutustingimuste trükitud versioon on vastuvõetav kohtu- ja haldusmenetlustes, mis põhinevad käesolevatel kasutustingimustel või on nendega seotud, samas ulatuses ja samadel tingimustel kui muud äridokumendid ja dokumendid, mis on algselt koostatud ja säilitatud trükitud kujul.

11.2 Kõik vaidlused või nõuded, mis tulenevad käesolevatest kasutustingimustest, veebisaidi või rakenduse kasutamisest või veebisaidilt või rakendusest toodete ostmisest või on nendega seotud, lahendatakse Eesti pädevates kohtutes.

11.3 Te tunnistate, et käesolevate kasutustingimuste rikkumine, mis: i) on seotud intellektuaalomandi õiguste või konfidentsiaalse teabega ja ii) võib ECCO-le põhjustada märkimisväärset ärilist kahju, võib ECCO-le tekitada korvamatut kahju, mida ei ole võimalik kahjutasuga piisavalt hüvitada. Sellest tulenevalt on ECCO-l õigus lisaks kõigile muudele olemasolevatele õiguskaitsevahenditele taotleda sellise rikkumise vältimiseks ettekirjutust, konkreetset täitmist ja muid õiglasi õiguskaitsevahendeid.

12 Alternatiivsed vaidluste lahendamise meetodid

12.1 Alternatiivsete vaidluste lahendamise meetodite kasutamine on vabatahtlik. Allpool esitatud sätted on üksnes informatiivse iseloomuga ega kujuta endast ei teile ega ECCOle mingit kohustust.

12.2 Kui me ei leia rahuldavat lahendust, võite tingimustele vastavuse korral esitada kaebuse Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbijavaidluste Komisjonile (avaldus@komisjon.ee, Endla tn 10A, 10122 Tallinn). Kaebuse registreerimiseks võite kasutada ka Euroopa Komisjoni veebipõhist vaidluste lahendamise võimalust: http://ec.europa.eu/odr. See portaal võib olla oluline, kui elate teises ELi liikmesriigis. Kaebuse esitamisel palun sisestage meie e-posti aadress klienditeenindus@ecco.com.

13 Õiguskaitsevahendid käesolevate tingimuste teiepoolse rikkumise korral

13.1 Ilma et see piiraks muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, jätab ECCO endale õiguse, juhul kui ECCO leiab, et te olete mõjuval põhjusel rikkunud käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa või olete muul viisil näidanud sobimatut käitumist, eelkõige i) hoiatada teid e-posti teel, et olete rikkunud käesolevate kasutustingimuste sätteid; ii) kustutada teie või teie esindaja(te) poolt veebisaidile või rakendusse laaditud sisu; iii) katkestada teie juurdepääs veebisaidile või rakendusele, iv) teavitada ja/või saata sisu ja/või teha täielikku koostööd õiguskaitseasutustega edasiste meetmete võtmiseks ja/või v) võtta muid meetmeid, mida ECCO peab asjakohaseks.

13.2 Kui me lõpetame teie juurdepääsu ja/või kasutamise veebisaidile või rakendusele või mis tahes muule ECCO poolt teile pakutavale teenusele vastavalt käesolevatele kasutustingimustele, siis nõustute, et te ei püüa uuesti registreeruda ega pääseda veebisaidile või rakendusele või mis tahes muule ECCO poolt pakutavale teenusele uuesti ligi, kasutades teistsugust liikmenime või muul viisil.

14 Autoriõiguse kaebus

14.1 Austame teiste intellektuaalomandit ja eeldame, et veebisaidi või rakenduse kasutajad teevad sama. Kui te usute, et teie tööd on kopeeritud ja need on meie veebisaidil või rakenduses kättesaadavad viisil, mis kujutab endast autoriõiguse rikkumist, võite teavitada meie määratud autoriõiguse esindajat aadressil:

ECCO SKO A/S Att.: Group Legal Industrivej 5 6261 Bredebro Denmark

või e-posti aadressil: legal@ecco.com

14.2 Soovitame, et autoriõiguste rikkumise nõuded esitataks kirjalikult ja sisaldaksid järgmist teavet: i) autoriõiguse omaniku nimel tegutsema volitatud isiku elektrooniline või füüsiline allkiri; ii) autoriõigusega kaitstud teose kirjeldus, mida väidetavalt on rikutud, sealhulgas URL (nt, veebilehe aadress), kus on autoriõigusega kaitstud teos (või autoriõigusega kaitstud teose koopia); iii) URL või muu konkreetne koht meie veebisaidil või rakenduses, kus asub materjal, mille kohta te väidate, et see rikub teie autoriõigusi; iv) teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress; v) teie kinnitus, et te usute heas usus, et vaidlustatud kasutamine ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud; ja vi) teie kinnitus, et eespool nimetatud teave teie teatises on täpne ja tõene ning et te olete autoriõiguse omanik või volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel.

15 Lapsed

15.1 Juurdepääs veebisaidile või rakendusele ja selle kasutamine on mõeldud ainult üle 18-aastastele inimestele. Veebisait ja rakendus ei ole mõeldud kasutamiseks alla 18-aastastele („alaealised“). Veebisaiti või rakendust kasutavatel alaealistel peab olema lapsevanema või seadusliku hooldaja luba ja abi. Kui lubate alaealisele, kelle eestkostja te olete, juurdepääsu veebisaidile või rakendusele, olete ainuisikuliselt vastutav: i) alaealise veebikäitumise eest; ii) alaealise juurdepääsu ja veebisaidi või rakenduse kasutamise jälgimise eest; ja iii) alaealise poolt veebisaidi või rakenduse kasutamise tagajärgede eest.

16 Mitmesugust

16.1 Juhul kui käesolevate kasutustingimuste mis tahes säte on vastuolus kohaldatava seaduse, eeskirja, määruse või korraldusega või kui pädev kohus tunnistab mis tahes sätte kehtetuks, loetakse see säte ümber sõnastatuks, et kajastada võimalikult täpselt poolte algseid kavatsusi, ning ülejäänud kasutustingimused jäävad täielikult kehtima.

16.2 Kui ECCO ei nõua või jõusta kasutustingimuste mõne sätte ranget täitmist või ei kasuta kasutustingimustest tulenevat õigust, ei tõlgendata seda kui lahtiütlust ega loobumist meie õigusest nõuda või tugineda mõnele sellisele sättele või õigusele selles või mõnes teises juhtumis, vaid need jäävad täielikult kehtima ja jõusse.

16.3 Te kinnitate ECCO-le, et teil on volitused veebisaidile või rakendusele juurdepääsuks ja selle kasutamiseks vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Käesolevad kasutustingimused ja kõik lisatingimused kujutavad endast kogu pooltevahelist kokkulepet siinse sisu osas ning asendavad kõik varasemad kokkulepped ja arusaamad.

17 Võtke meiega ühendust

17.1 Ootame teie kommentaare ja küsimusi. Palun võtke meiega ühendust aadressil:

ECCO Europe Service Center sp. z o.o. Żwirki i Wigury 16B 02 - 092 Warszawa Poland

attn.: Customer Care

Telefoninumber: +372 602 8402 E-post: klienditeenindus@ecco.com

Viimati ajakohastatud: 02/2024